Rules and regulations (Statutter)

The rules and regulations of the Letten Foundation is written in Norwegian. Any reference to the law refers to Norwegian law.

Fastsatt av gavebrev av 18. desember 1986.

(Vedtektene er sist endret 23. september 2013)

§ 1 Navn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Letten Foundation. Stiftelsen skal ha sitt
forretningskontor i Oslo kommune.

§ 2 Formål

Fondets formål er å støtte prosjekter/forskning og studier innen følgende
områder:

(a) Hjernens utvikling og funksjon, normal så vel som patologisk.
Tverrfaglige studier vil bli foretrukket.

(b) Effekten av forurensing og andre miljøfaktorer på helse- og levevilkår.
Studier som i denne sammenheng gir anvisning på tiltak for bedring av helse og levevilkår vil bli foretrukket.

(c) Kamp mot analfabetisme i Afrika og Asia når dette har betydning for
bedring av helse og levevilkår.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 1 000 000.

§ 4 Styret

Stiftelsen skal ha et styret med tre medlemmer og en eller to varamedlemmer.
Et av medlemmene skal ha kjennskap til økonomi og kapitalforvaltning. De to andre medlemmene skal ha faglig kompetanse innenfor stiftelsens formål, jf. § 2.

§ 5 Styrets myndighet og ansvar

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at
stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene, jf. §§2 og 8.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er under betryggende
kontroll.

§ 6 Forvaltningen av stiftelsens kapital

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til
enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerhet og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. Midlene kan helt eller delvis overlates til aktiv forvaltning hos et verdipapirforetak som i
medhold av verdipapirhandelloven har tillatelse til å drive aktiv forvaltning.

§ 7 Styret saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken
kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Styret kan bare treffe beslutning når alle medlemmene, eventuelt
varamedlemmer er tilstede eller deltar i behandlingen. Et vedtak av styret
krever tilslutning fra samtlige styremedlemmer, eventuelt varamedlemmer som deltar i behandlingen.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi
tid og sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning ført inn i protokollen. Protokollen skal underskrives av all medlemmene som har deltatt i behandlingen.

§ 8 Utdeling av midler

Styret kan hvert år dele ut til formålet hele den regnskapsmessige
avkastningen av stiftelsens forvaltningskapital. Dersom styret finner at
særlige grunner taler for det. kan styret også dele ut av
forvaltningskapitalen. Utdelinger treffes ved enstemmig vedtak i styret.

Utdeling av midler skal finne sted på grunnlag av søknad som redegjør for
forskningsprosjektet eller det formålet utdelingen ellers skal brukes til.
Styret skal før det treffer vedtak i saken rådføre seg med fremtredende
sakkyndige med mindre det foreligger en innstilling fra stiftelsens rådgivende faglige organ som gir styret et forsvarlig beslutningsgrunnlag.

Utdelinger kan skje i form av lønn/stipend til norske eller utenlandske
enkeltpersoner eller støtte til forskningsprosjekter, seminarer og liknende i
Norge eller utlandet.

De personer eller forskningsprosjekter som har mottatt støtte, skal årlig
rapportere til styret hvorledes støtten er benyttet. Er støtten ikke benyttet i
samsvar med stiftelsens formål eller i samsvar med forutsetningene for støtten ellers, bortfaller retten til ytterligere støtte, og vedkommende har plikt til å tilbakebetale støtte som er mottatt fra stiftelsen. Ved tildeling av utdelinger fra stiftelsen, skal mottakeren informeres om dette.

Det kan utdeles en pris hvert annet år – Letten F. Saugstads pris.
Prisbeløpet er i utgangspunktet på NOK 2 mill. Beløpet kan reguleres avhengig av prisindeksen og kronekursen. Prisen gis for fremragende forskning/bidrag innen felter som omfattes av fondets formålsbestemmelser. Prisen er internasjonal og kan gis til personer av alle nasjonaliteter. Prisutdelingen skjer etter at fondet har rådført seg med fremtredende (internasjonale) sakkyndige på det relevante området.

§ 9 Daglig leder

Styret kan tilsette en daglig leder som skal stå for den daglige ledelsen av
stiftelsens virksomhet. Daglig leder er underordnet styret.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og
forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet å en betryggende måte og i
samsvar med vedtektene.

§ 10 Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan bestemme at stiftelsen
forpliktes ved underskrift av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige
ledelsen.

§ 11 Rådgivende faglig organ

Styret kan oppnevne et faglig råd med tre medlemmer og et varamedlem. Rådet skal behandle søknader og prosjekter, og skal i denne sammenheng avgi innstilling til styret.

§ 12 Regnskap- og revisjonsplikt

Stiftelsen har regnskapsplikt etter regnskapsloven og revisjonsplikt etter revisorloven. Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 13 Endring av vedtektene og annen omdanning. Oppheving av
stiftelsen

Styret kan endre vedtektene og treffe andre vedtak om omdanning av
stiftelsen, herunder vedta opphevelse av stiftelsen. Vedtak om omdanning krever at samtlige styremedlemmer stemmer for vedtaket. Vedtaket må være i samsvar med vilkårene for omdanning i stiftelsesloven §46. Vedtaket skal godkjennes av Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 48 andre ledd tredje punktum og § 51.

Ved oppheving av stiftelsen skal gjenværende midler så langt det er forenelig med stiftelsesloven overføres til en institusjon eller et forskningsprosjekt som tidligere har mottatt støtte fra Letten Foundation for bruk til videre forskning på områder som faller inn under stiftelsens formål, jf. § 2.